Põhimäärus

 

OTEPÄÄ AVATUD NOORTEKESKUS 

PÕHIMÄÄRUS 

1. Üldsätted 

1.1. Otepää Avatud Noortekeskus (edaspidi Noortekeskus) on Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav asutus. 

1.2. Noortekeskus on Otepää valla noortele vanuses 7-26 aastat vaba aja sisustamise, enesearenduse ja noorte omavahelise suhtlemise aktiviseerimise eesmärgil loodud Otepää vallas tegutsev organisatsioon. 

1.3. Noortekeskuse asukoht on Otepää vald, Valga maakond 

1.3. Noortekeskusel võib olla oma nimega pitsat ja sümboolika. 

1.4. Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, kohaliku omavalitsusüksuse määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest käesolevast põhimäärusest ning põhimääruse alusel kehtestatud kodukorrast. 

2. Tegevuse eesmärk, selle saavutamise viisid ja vahendid 

2.1. Noortekeskus põhieesmärgiks on ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate hoiakute väljakujunemist. 

2.2. Noortekeskuse ülesanneteks on: 

2.2.1. noortele vabaaja tegevuseks soodsate tingimuste loomine; 

2.2.2. noorsootegevuse alaste projektide algatamine ja läbiviimine; 

2.2.3. noorte vajaduste ja huvide teadvustamine; 

2.2.4. laste- ja noorteürituste korraldamine ja nende läbiviimine; 

2.2.5. noorte omaalgatuslike tegevuste tunnustamine ja neile kaasa aitamine; 

2.2.6. noorteorganisatsioonide tegevuse toetamine; 

2.2.7. Otepää valla noorte aktiivsuse tõstmine ja noorte kaasamine läbi tegutsemise; 

2.2.8. avatud noorsootöö meetodil töötamine ja noortekeskuse ruumide haldamine. 

2.3. Eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Noortekeskus: 

2.3.1. on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele; 

2.3.2. osaleb õppe-, karjäärinõustamise ja õpiabi info leidmisel; 

2.3.3. korraldab üritusi seminare jm. kohaliku noorsootöö arendamise eesmärgil; 

2.3.4. kogub ja levitab noorte nõustamise, tegevuste, võimaluste alast informatsiooni; 

2.3.5. arendab koostööd ühingute, vallavalitsuse ja volikogu, riiklike struktuuride, isikutega; 

2.3.6. osaleb koostöös kohaliku omavalitsusega piirkonna noorsoopoliitika väljatöötamisel; 

2.3.7. arendab koostööd teiste valdade noorsooorganisatsioonidega; 

2.3.8. genereerib ideid, organiseerib nende elluviimist ja finantseerimist; 

2.3.9. võimalusel loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid noorsootöö vallas; 

2.3.10. vahendite olemasolul osaleb noorsoo-, kultuuri-, spordi-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, sotsiaal-, keskkonnakaitse- ja muudes programmides ning projektides nii Eestis kui ka välismaal; 

2.3.11. arendab heategevust, teeb aktiivset koostööd heategevuslike organisatsioonidega ja ühendustega, samuti riigi- ja kohalike omavalitsusorganite, füüsiliste ja juuriidiliste isikutega; 

2.3.12. tegeleb oma tegevuse eesmärkidele vastava ning seadusega lubatud piires reklaami-, kirjastus- ja muu majandustegevusega; 

2.3.13. rakendab tööle oma tegevuseks vajalikke alalisi ja ajutisi vabatahtlikke; 

2.3.14. noorte tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viib läbi tulu sisse toovaid üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi; 

3. Noortekeskuse juhtimine 

3.1. Noortekeskust juhib juhataja, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik. 

3.2. Noortekeskuse juhataja äraolekul täidab tema kohuseid käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja, kelle eelnevalt kooskõlastab vallavanemaga. 

3.3. Juhataja vastutab oma pädevuse Noortekeskuse tegevuse, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

3.4. Noortekeskuse juhataja: 

3.4.1. esindab Otepää valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud Noortekeskuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivate õigusaktide alusel; 

3.4.2. korraldab Noortekeskuse tegevust, asjaajamist ja tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise; 

3.4.3. otsustab oma pädevuse piires Noortekeskuse kasutuses oleva vallavara heaperemeheliku ning säästva valdamise, kasutamise ja käsutamise; 

3.4.4. jälgib eelarve täitmist ja vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest; 

3.4.5. koostab Noortekeskuse eelarve eelnõu; 

3.4.6. teeb vallavalitsusele ettepaneku Noortekeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamiseks; 

3.4.7. sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud Noortekeskuse töötajatega, tagab töötajate väljaõppe, organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuste ajakava; 

3.4.8. määrab noortekeskuse töötajate töötasu jm tasud lähtudes Noortekeskuse eelarvest; 

3.4.9. kinnitab Noortekeskuse töökorralduse reeglid, tagab töökorralduse reeglite, tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise; 

3.4.10. annab oma pädevuse piires käskkirju ning kirjalikke ja suulisi korraldusi; 

3.4.11. korraldab statistilist arvestust ja esitab aruanded; 

3.4.12. täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja vallavanema poolt antud ülesandeid. 

3.3. Noortekeskuse kodukorra, samuti tegevust reguleerivate muude otsustuste tegemine, mis ei kuulu muu organi pädevusse, kehtestatakse Noortekeskuse juhataja poolt. 

3.4. Noortekeskuse juhataja korraldab finantsmajanduslikku tegevust ja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. 

4. Vara ja rahalised vahendid 

4.1. Noortekeskusele võib tema tegevuseks üle anda vallavara õigusaktidega kehtestatuid korras. 

4.2. Noortekeskuse valduses olev vara kuulub Otepää vallale. 

4.3. Noortekeskuse vara tekib: 

4.3.1. Otepää valla eelarves eraldatud vahenditest; 

4.3.2. fondidelt ja sihtasutustelt taotletavatest rahalistest vahendid; 

4.3.3. annetustest ja sponsorlusest; 

4.3.5. projektidest laekuvatest vahenditest; 

4.3.6. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest üritustest saadavast tulust; 

4.3.7. muudest laekumistest. 

5. Noortekeskuse majandustegevus 

5.1. Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid kolmandatele isikutele, korraldada üritusi oma põhiülesannete täitmiseks. 

5.2. Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Otepää vallale ning vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kooskõlas kehtivate Otepää valla õigusaktidega. 

5.3. Noortekeskuse tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus. 

5.4.Noortekeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse ametiasutus. 

6. Aruandlus 

6.1. Noortekeskuse juhataja on kohustatud Noortekeskuse ja enda tegevusest vallavalitsusele aru andma. 

6.2. Järelevalvet Noortekeskuse ja juhataja tegevuse üle teostavad Otepää Vallavolikogu revisjonikomisjon või vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik. 

7. Tegevuse lõpetamine 

7.1. Noortekeskuse tegevuse lõpetab Otepää Vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud korras. 

 

Aivar Nigol 

Vallavolikogu esimees

 

 KINNITATUD 

Otepää Vallavolikogu 

22. novembri 2012. a 

Otsusega nr 1-4-74 

Lisa 1